Outlet figurkowy. Używane i nowe figurki w niskich cenach

Regulamin sklepu

 

Regulamin
sklepu internetowego

 

§
1

Postanowienia wstępne

 

 

Sklep internetowy efigurki
dostępny pod adresem internetowym efigurki.pl, prowadzony jest przez Jacka Rucińśkiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jack, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
521-124-13-12
, REGON 710202079

 

1.      Niniejszy regulamin skierowany jest do
Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

§
2

Definicje

1.     Konsument
osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Klient
każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.     Przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.     Sklep
sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
efigurki.pl

5.     Umowa zawarta na odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.     Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu.

7.     Zamówienie
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

8.     Konto
– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.     Formularz rejestracji
formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk
element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt
dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży
– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§
3

Kontakt ze Sklepem

1.     Adres
Sprzedawcy: Kaspijska 2/31 02-760 Warszawa

2.     Adres
e-mail Sprzedawcy: efigurki@gmail.com

3.     Numer
telefonu Sprzedawcy: 882045992

5.     Numer
rachunku bankowego Sprzedawcy 
PL 27 1090 1043 0000 0001 3164 6437

6.     Klient
może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.

7.     Klient
może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-20

§
4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu,
w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty,
niezbędne są:

a.      urządzenie
końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową inną niż internet explorer

b.     aktywne
konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona
obsługa plików cookies,,

d.     zainstalowany
program FlashPlayer.

§
5

Informacje ogólne

1.     Sprzedawca
w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie
asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich
złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.     Na
końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe),
o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§
6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Aby
założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 

2.     Założenie
Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie
się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.

4.     Klient
ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.

§
7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia
Zamówienia należy:

1.     zalogowaćsię do Sklepu (opcjonalnie);

2.     wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);

3.     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§
8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.      Przesyłka pocztowa

b.     Przesyłka kurierska

c.      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ……………….

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność
przy odbiorze

b.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c.      Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§
9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu
produktu

4.     Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5
niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.

5.     A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru
przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru
przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
odbioru.

7. W przypadku zamówienia
Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość
odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też
odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§
10

Prawo odstąpienia od umowy

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy
zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.

5.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla
niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli
ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą.

g.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do

Umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,

c.      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.      w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy,

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,

h.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,

§
11

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są używane jak i nowe Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

2.     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć do kuriera rzecz w identycznym stanie jak ten
przedstawiony na zdjęciach na stronie produktu. Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie wysyłki

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi.

4.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.

8.     W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a
także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§
12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§
13

Dane
osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.

§
14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane
poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta,
ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przewiń do góry